september 28, 2020

Hvad er farligt affald?

By Jette Ida Frederiksen

Farligt affald har farlige egenskaber, som gør, at det er sundhedsfarligt, skadeligt for miljøet, brandfarligt eller eksplosivt. Derfor er det også vigtigt, at vi indsamler og behandler dette farlige affald på den rigtige måde, når vi smider det ud. På den måde passer vi bedst muligt på os selv og vores klode.

Forskellige typer af farligt affald

Helt overordnet set, så anses affald for at være farligt, hvis det er:

  • Brandfarligt
  • Sundhedsfarligt
  • Smitsomt
  • Miljøfarligt

Desuden er der også tale om farligt affald, hvis affaldet har været i berøring med noget der gør, at det efter bortskaffelse kan frigøre giftige luftarter, eller skabe et produkt, der er brandfarligt, sundhedsfarligt, smitsomt eller dårligt for miljøet.

Derudover opdeles det farlige affald i genanvendeligt farligt affald og ikke-genanvendeligt farligt affald, som skal sorteres på to forskellige måder. Genanvendeligt farligt affald er fx bilbatterier, spildolie og andet olieaffald, shredderaffald, frostsikringsvæske og stenuld. Dette farlige affald skal du aflevere til et behandlingsanlæg. Det ikke-genanvendelige farlige affald skal afleveres til kommunens indsamlingsordning.

Det farlige affald er dit ansvar

Det er dit ansvar at det farlige affald bliver indsamlet og behandlet på den rigtige måde, og hvis du har farligt affald i virksomheden, er der også særlige regler for, hvor meget og hvordan dette skal opbevares, emballeres og mærkes.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt noget er farligt affald eller ej, så kontakt altid den kommune, du bor i, så du kan behandle affaldet på den rigtige måde. Langt de fleste af de produkter og lignende, der indeholder stoffer, der kan være skadelige, og således skal behandles som farligt affald, er desuden mærket med faresymboler, så det bliver nemmere for dig som forbruger at opdage, når du har med farligt affald at gøre.